رهگیری مرسوله

برای رهگیری مرسوله با کلیک بر لینک رهگیری  میتوانید با وارد کردن کد ۱۰  رقمی شماره مرسوله ،  بسته ارسالی را پیگیری نمایید و در صورتی که بیش از چهار روز از تاریخ ارسال گذشته باشد برای پیگیری به شعبه پستی منطقه خود مراجعه نمائید.